Komunitní plán v obci s rozšířenou působností Chomutov

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 - 2021

Komunitní plán v ORP Chomutov vychází z informací od poskytovatelů sociálních služeb i jejich uživatelů a zároveň obsahuje souhrn zjištěných potřeb a priorit jednotlivých cílových skupin prostřednictvím zpracované SWOT analýzy. Zabývá se problematikou sociálních a souvisejících služeb s cílem vymezení priorit pro rozvoj služeb, nastavení systému vyhodnocování cílů s nástroji pro vyhodnocování.

Sociálně - demografická analýza

Obsahem analýzy je obecná charakteristika řešeného území, struktura obyvatel v ORP Chomutov (vývoj počtu a pohyb obyvatelstva, rozdělení obyvatelstva podle pohlaví a věku, národnostní složení obyvatelstva), trh práce a nezaměstnanost (ekonomická aktivita obyvatelstva), zdravotně sociální oblast péče v ORP, školství, sociální oblast dle cílových skupin.

Analýza poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb

Obsahuje detailní přehled o struktuře a nabídce poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov.

Analýza potřeb uživatelů sociálních a souvisejících služeb

Představení čtyř cílových skupin, do kterých jsou pro potřeby analýzy uživatelů i celého „Komunitního plánu“ systematicky rozčleněni všichni uživatelé sociálních a souvisejících služeb.

Vyhodnocení ankety

První část obsahuje výsledky dotazníkového šetření od současných nebo budoucích uživatelů sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov. Cílem tohoto šetření je zjistit, zda jsou občané v ORP Chomutov spokojeni s nabídkou služeb v místě jejich bydliště.

Druhá část je věnována vyhodnocení dotazníkového šetření mezi poskytovateli sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov. Cílem tohoto šetření je zjistit aktuální informace od poskytovatelů a jejich názor na sociální a související služby v ORP Chomutov.

Analýza potřeb obcí

Obsahuje demografickou strukturu obyvatelstva v obcích, vývoj počtu a pohyb obyvatel, aktuální stav sociálních a souvisejících služeb.