Rodina, děti a mládež

Seznam institucí ↓A-Z

 1. Krizové telefonické linky

  • Psychiatrická, psychologická a adiktologická pomoc Praha: 777 201 210
  • Rodičovská linka: 266 727 979
  • Pro děti a mládež v krizových životních situacích nonstop/bezplatně: 116 111
  • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí nonstop/bezplatně: 116 006
  • Nádorová linka: 224 920 935
  • Růžová linka České společnosti pro ochranu dětí: 272 736 263
 2. Registrované sociální služby

 3. Tým duševního zdraví pro děti a mládež

  Poskytování včasné a bezplatné pomoci a podpory dětem a teenagerům od 7 do 18 let v náročné životní situaci. Služba sociální rehabilitace se zaměřuje nejen na podporu dítěte, ale rovněž na podporu rodičů či osob odpovědných za jeho péči a výchovu.

  tel. 778 980 756, 775 889 635
 4. Azylové domy pro rodiny a matky s dětmi

  Poskytují ubytování a pomoc rodinám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci na dobu cca 1 roku. Služba je poskytována za úhradu (možnost požádat o dávku doplatek na bydlení).

  Armáda spásy v ČR

  Azylový dům pro matky s dětmi

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Azylový dům pro matky s dětmi i celé rodiny

  tel. 725 820 281, 474 659 241
 5. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

  Nabízí kvalitní naplnění volného času, rozvíjení schopností, dovedností a znalostí a pomoc s přípravou do školy a v obtížné životní situaci. Služba je poskytována zdarma.

  Klub Fontána - pro děti a mládež od 6 do 16 let

  Charita Most

  NZDM KHAMORO - pro děti a mládež od 6 do 26 let

  Charita Most

  NZDM Zahrada - pro děti a mládež od 15 do 26 let

  Světlo Kadaň, z. s.

  Klub Kámen - pro děti a mládež od 6 od 26 let

  Světlo Kadaň, z. s.

  Klub MOLO - pro děti a mládež od 6 do 26 let

 6. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  Pomoc, podpora a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, např. pomoc s přípravou do školy a výchovnými problémy, pomoc při hledání bydlení a zaměstnání, doprovody na úřady, nácvik praktických dovedností - vaření, domácí hospodaření.

  Služba je poskytována zdarma.

  Armáda spásy v ČR

  Jonatán - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (posilování rodičovských kompetencí, rodinné poradenství, poradenství v péči o děti, podpora při hledání zaměstnání apod.)

  Charita Most

  Služba je poskytována v Jirkově, možnost potravinové pomoci.

  tel. 606 053 607, 736 102 576

  Světlo Kadaň, z. s.

  Sociální centrum Kamínek - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (posilování rodičovských kompetencí, rodinné poradenství, poradenství v péči o děti, podpora při hledání zaměstnání apod.)

 7. Odborné sociální poradenství

  Nabízí např. právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé. Služba je zdarma.

  Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.

  Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov - poskytuje poradenství při psychických potížích členů rodiny, při zvládání potíží v mezilidských vztazích, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi včetně mediace dohod o výchově dětí a  uspořádání vzájemných vztahů

  tel. 776 806 475, 474 628 347

  Charita Most

  Sociální poradny poskytují odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, možnost potravinové pomoci: 

  Poradna I.: 17. Listopadu 5461, Chomutov      

  Poradna II.: Pod Břízami 5321, Chomutov

  tel. 776 620 413, 724 536 087

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  Sociální poradna poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, mediaci, dluhové poradenství a oddlužení.

  Pracoviště poradny také na adrese: Ervěnická 1147, Jirkov

  tel. 774 422 012, 474 684 432

  Národní ústav pro autismus, z. ú.

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Sociální poradna Palackého - poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé

  tel. 702 299 706, 601 053 229, 601 053 316, 601 053 375
 8. Raná péče

  Poskytuje pomoc, služby a podporu rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Dojíždí přímo do rodin, služba je zdarma.

  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

  Raná péče pro děti se sluchovým postižením

  Demosthenes, o. p. s.

  Raná péče pro děti ve věku 0 - 7 let s tělesným, mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením vyjma zraku a sluchu. Určeno dětem s vývojovými poruchami nebo s rizikovým vývojem, kde doposud není stanového zdravotní postižení, ale jejich vývoj není standardní.

  Diakonie ČCE - středisko Praha

  Služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku

  Detašované pracoviště: Pod Tratí 232, Teplice

  EDA cz, z. ú.

  Raná péče o děti se zrakovými a kombinovanými vadami

  tel. 724 400 820, 773 668 406
 9. Související služby

  Předškolní kluby, doučování, dětské domovy, Klokánek, psychologická pomoc, prevence ad.

  Člověk v tísni, o. p. s.

  Předškolní kluby, doučování, poradenství a prevence

  Předškolní kluby jsou obdobou běžné mateřské školy. Jsou určené pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich hlavním úkolem je připravit děti na přechod do běžné mateřské školy. Kapacita každého klubu je 12 dětí a jsou otevřeny od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin.

  Předškolní klub Človíček

  • Písečná 5306, Chomutov  
  • 775 443 529
   iva.gabrielova@clovekvtisni.cz

  Doučování

  Služba určená pro děti, které mají potíže ve škole, a doma se jim nedostává adekvátní podpory. Doučování probíhá individuálně přímo v rodině dítěte nebo skupinově na pracovišti Člověka v tísni.

  Skupinové doučování je realizováno na adrese:

  • Školní 1294, Chomutov
  • 602 297 359
   petra.petrzilova@clovekvtisni.cz

  Kariérní a pracovní poradenství

  Služba je určená pro mladé lidi ve věku od 15 do 26 let, kteří hledají podporu během vzdělávání. Cílem je přispět k úspěšnému ukončení studií na střední škole, což dává mladým lidem šanci uplatnit se na pracovním trhu. Pracovník motivačních a podpůrných aktivit pro mládež se mládeži věnuje jak individuálně, skupinově a realizuje workshopy na školách.

  • Školní 1294, Chomutov
  • 778 406 340               
  • dana.slamova@clovekvtisni.cz

  Preventivní služba

  Služba určená pro mladé lidi ve věku 15 – 26 let, kteří mají problém s dodržováním společenských norem. Součástí je i Preventivní program, který realizujeme ve spolupráci s chomutovskou pobočkou Probační a mediační služby, OSPOD a dalšími institucemi z Chomutova, které se s mladými lidmi potkávají.

  • Školní 1294, Chomutov
  • 777 787 932              
  • martin.slavik@clovekvtisni.cz

  Dětský domov Chomutov

  Dětský domov je druh školského zařízení pro výkon ústavní výchovy. Do dětského domova se umisťuje mládež obojího pohlaví ve věku od tří do osmnácti let, popřípadě do ukončení přípravy na povolání. Patří sem mládež, kterou je třeba okamžitě umístit do náhradní výchovy nahrazující výchovu rodičů na dobu, než rozhodne soud.

  tel. 474 624 285

  Dětský domov Vysoká Pec

  Dětský domov je druh školského zařízení pro výkon ústavní výchovy. Do dětského domova se umisťuje mládež obojího pohlaví ve věku od tří do osmnácti let, popřípadě do ukončení přípravy na povolání. Patří sem mládež, kterou je třeba okamžitě umístit do náhradní výchovy nahrazující výchovu rodičů na dobu, než rozhodne soud.

  Fond ohrožených dětí, z. s.

  Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nabízí přechodnou rodinnou péči dětem, které nemohou žít ve své rodině na základě žádostí rodičů, soudního rozhodnutí nebo žádosti orgánu sociálně právní ochrany. Péče je hrazená na základě doložení výše příjmu zákonného zástupce.

  tel. 724 667 648, 474 650 575

  Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o.

  Poskytuje odbornou péči dětem od 3 do 19 let, diagnostiku příčin výchovně vzdělávacích obtíží, psychologická a speciálně pedagogická pomoc, služba je zdarma

  tel. 474 699 200

  Speciálně pedagogické centrum Měcholupy – Detašované pracoviště Chomutov

  Poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům se zdravotním postižením, jejich rodičům – zákonným zástupcům, školám a školským zařízením, služby jsou zdarma

  Středisko výchovné péče Dyáda, pracoviště Chomutov

  Zabývá se výchovnými problémy, záškoláctvím, prevencí sociálně patologických jevů, vztahy mezi spolužáky, v rodině a při řešení krizových situací - pro děti od 3 do 26 let, služba je zdarma

  Světlo Kadaň, z. s.

  Programy primární prevence rizikového chování - certifikovaný program "Světlem k prevenci" určený pro školy (besedy, exkurze, školení), za úhradu

  Světlo Kadaň, z. s.

  Kariérové a pracovní poradenství - podpora mladých lidí od 15 do 26 let k dokončení studia a nalezení pracovního uplatnění v rámci projektu Zvýšení uplatnitelnosti mladých osob na trhu práce kariérovým a pracovním poradenstvím v Chomutově CZ.03.02.01/00/22_018/0001065

   

  Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna

  Výchovný ústav poskytuje péči, kterou by jinak poskytovali rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu, dětem ve věku 15 (12) - 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Jedná se o děti  se závažnými poruchami chování a emocí.  Účelem  školského zařízení je  předcházet  vzniku a rozvoji negativních projevů v chování dítěte a zmírňovat  příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování.

  tel. 603 881 378

  Women for Women

  Komplexní program, ve kterém poskytuje organizace rodičům samoživitelům a jejich dětem podporované bydlení v samostatných bytech v Mostě a v Praze. Souvisle s tímto programem fungují návazné služby vedoucí k řešení rodinných a existenciálních problémů.

  Právní poradenství a zastupování, psychologické a terapeutické služby, sociální a finanční poradenství, vzdělávací program „Vědomé rodičovství“

 10. Volnočasové a prorodinné aktivity

  Archa 777, z. s.

  Pravidelné akce s rodinami v Jirkově

  Dům dětí a mládeže Paraplíčko Jirkov

  Poskytuje volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé (kroužky výtvarné, počítačové, jazykové, taneční, hudební, pro rodiče s dětmi, tábory, pravidelné akce ad.), za poplatek

  Křesťanské centrum pro rodinu Horizont

  Kluby  pro děti a studenty, rodinné poradenství, setkávání, volnočasové prorodinné aktivity

  Rodinné centrum Kolibřík Chomutov

  Kroužky a kurzy pro děti i dospělé, poradenství, příměstské tábory, bazárek oblečení ad., za poplatek

  Solid Ground, z. s.

  Mateřské centrum a dětský klub u Broučka - zaměření na rozvoj výtvarných, pohybových a sociálních dovedností dětí

  Středisko volného času Domeček Chomutov

  Zajišťuje volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé (kroužky hudební, jazykové, počítačové, výtvarné, taneční, sportovní, pro rodiče s předškoláky, pravidelné akce ad.), za poplatek

 11. Dětské skupiny

  Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.  V dětské skupině může být maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Je zajištěn individuální přístup k dětem i k specifickým potřebám každého z nich. Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby.

  Zdroj: www.dsmpsv.cz

  Charita Chomutov

  Dětská skupina U krtečka pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky (zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte), volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny

  Montessori, rodinná mateřská škola, o. p. s.

  Dětská skupina pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky (zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte), mikrojesle (péče o děti, která nabízí pravidelnou péči o děti od šesti měsíců do tří let v kolektivu maximálně čtyř dětí)

  tel. 608 081 838, 606 865 111

  Opravdové montessori, z. s.

  Dětská skupina Kouzelná školička pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

  Sedmikráska Žatec, z. s.

  Dětská skupina Jitřenka pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Dětské skupiny Mája a Vilík pro děti od 1 roku do 3 let věku zaměřené na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

  Základní škola a mateřská škola Svět, Chomutov s. r. o.

  Dětská skupina Evička pro děti od 1 roku do 3 let věku zaměřená na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

 12. Dobrovolnictví

  Posláním dobrovolnictví je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnují jim svůj čas.

  Organizace zajišťující dobrovolníky do jednotlivých služeb pro ně zajišťují zdarma proškolení, pojištění a po dobu výkonu činnosti potřebné zázemí a poradenství.

  ADRA, o. p. s.

  Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Chomutově

  tel. 603 170 852

  Dobrovolnické centrum, z. s.

  Zajišťuje dobrovolníky do Krajské zdravotní, a. s., včetně Nemocnice Chomutov o. z.

  Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem

  • 606 512 905               
  • dcul@dcul.cz

  Kochova 1185, Chomutov

  • 474 447 395               

  Spolek Prohandicap Jirkov

  Rozvoj dobrovolnictví, pomoc rodičům handicapovaných dětí, převoz do škol, zajištění asistenta, kontakt s úřady a možnost zúčastnit se společenských a kulturních akcí, půjčování pomůcek

  tel. 474 684 432, 777 338 391
 13. Podpora pacientů s roztroušenou sklerózou

  ROSKA Chomutov, z. p. s.

  Podpora pro pacienty či sympatizanty pacientů s roztroušenou sklerózou. Pobočný spolek se zabývá organizováním aktivit pro pacienty s RS (cvičení, plavání, přednášky, rekondiční pobyty a další). Oblast působení spolku je v Chomutově, Lounech, Mostě, Kadani a okolí. 

  tel. 774 226 056, 603 282 421, 732 686 579
 14. Sociální práce a dluhové poradenství na obcích

  Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří

  Projekt s názvem Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří a registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_008/0000097 je určen zejména menším obcím okresu Chomutov. Jedná se o sociální práci, dluhové poradenství a aktivity v komunitních centrech.

   

 15. Další důležité kontakty

  Centrum komunitního plánování, statutární město Chomutov

  Rozvoj sociální oblasti na území měst Chomutova, Jirkova a okolí

  Magistrát města Chomutova - Odbor školství

  Magistrát města Chomutova - Odbor sociálních věcí

  Městská policie Chomutov

  tel. 474 637 457, 474 651 046, 156

  Městská policie Jirkov

  tel. 474 654 179, 732 981 010

  Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství

  tel. 474 616 411, 474 616 463

  Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov

  Důchody, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky

  tel. 474 637 511, 474 637 611

  Probační a mediační služba ČR

  Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

  Služba pomoci obětem trestných činů

  • Úkony mediace – mimosoudní řešení konfliktů
  • Úkony probace – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným

  Poradna pro oběti trestných činů

  • 606 053 188
  • michalkova.pms@gmail.com

  Úřad práce ČR - Oddělení dávek hmotné nouze

  např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc

  Chomutov, Cihlářská 5909

  • 950 118 511   
  • 950 118 528               
  • jitka.reiterova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/chomutov-1

  Jirkov, Vinařická 1425

  • 950 118 265               
  • sona.adamova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/jirkov

  Úřad práce ČR - Oddělení dávek státní sociální podpory

  např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče

  Chomutov, Cihlářská 4107

  • 950 118 511               
  • 950 118 522      
  • krista.kulhankova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/chomutov-1

  Jirkov, Vinařická 1425

  • 950 118 251               
  • sona.adamova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/jirkov

  Úřad práce ČR - Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením

  např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením

  tel. 950 118 511, 950 118 514