Osoby se zdravotním postižením

Seznam institucí ↓A-Z

 1. Krizové telefonické linky

  • Psychiatrická, psychologická a adiktologická pomoc Praha: 777 201 210
  • Linka duševní tísně: 476 701 444
  • Telefonická krizová linka pro zdravotně postižené: 800 246 642
  • Telefonická krizová pomoc: 777 499 650
 2. Registrované sociální služby

 3. Denní stacionář

  Poskytuje ambulantní denní péči o zdravotně postižené od 17 let (školka pro ZP).  Služba je poskytována za úhradu.

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná (od 17 let)

  tel. 728 746 365, 474 661 009
 4. Raná péče

  Poskytuje pomoc, služby a podporu rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Dojíždí přímo do rodin, služba je zdarma.

  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

  Raná péče pro děti se sluchovým postižením

  Demosthenes, o. p. s.

  Raná péče pro děti ve věku 0 - 7 let s tělesným, mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením vyjma zraku a sluchu. Určeno dětem s vývojovými poruchami nebo s rizikovým vývojem, kde doposud není stanového zdravotní postižení, ale jejich vývoj není standardní.

  Diakonie ČCE - středisko Praha

  Pro děti s opožděným vývojem, mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, kurz podpory komunikace, půjčovna rehabilitačních pomůcek a hraček

  Detašované pracoviště: Pod Tratí 232, Teplice

  EDA cz, z. ú.

  Raná péče o děti se zrakovými a kombinovanými vadami

  tel. 724 400 820, 773 668 406
 5. Sociálně terapeutické dílny

  Jsou určeny pro osoby s mentálním a zdravotním postižením ke zdokonalování či získávání jednoduchých pracovních dovedností bez nároku na mzdu. Služba je poskytována zdarma.

  Masopust, z. s.

  Služba probíhá na dvou nácvikových pracovištích v Chomutově v Tvořivé dílně Mezi Námi (Husovo náměstí 38) a kavárně Café Atrium (Palackého 4995/85)

 6. Sociální rehabilitace

  Je určená pro osoby s chronickým duševním onemocněním a zdravotně postižené. Poskytuje dlouhodobou pomoc, nácvik dovedností a podporu samostatnosti. Služba je poskytována zdarma.

  Centrum duševního zdraví Chomutov - Fokus Labe

  Pro osoby se zkušeností s chronickým duševním onemocněním

  tel. 474 341 144, 730 512 887

  Masopust, z. s.

  Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním

  Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

  Pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním

  Tichý svět, o. p. s.

  Pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

  Tyfloservis, o. p. s.

  Pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením

 7. Pečovatelská služba

  Poskytuje pomoc zdravotně postiženým v jejich domácnosti, např. dovoz obědů, praní, žehlení, pomoc v domácnosti, pomoc s hygienou, společenské aktivity. Služba je za úhradu.

  Diecézní charita Litoměřice

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Centrum denních služeb Bezručova (Merkur)

  tel. 474 342 696, 728 765 792, 728 766 648

  Společně proti času, o. p. s.

  Zdravotní sestry a pečovatelky, s. r. o.

  tel. 602 283 762, 725 977 352
 8. Osobní asistence

  Pomáhá zdravotně postiženým a seniorům v běžných denních činnostech – osobní hygiena, péče o domácnost, nákupy, doprovody k lékaři. Služba je za úhradu.

  Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

  Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené, o. p. s.

 9. Domov pro osoby se zdravotním postižením

  Je pobytová služba pro zdravotně postižené, kteří potřebují dlouhodobou komplexní celodenní péči. Služba je hrazená.

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  Pro osoby s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením, služba je poskytována osobám od 40 let věku

  tel. 474 684 432

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná - pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, služba je poskytována pro osoby od 19 let

  tel. 474 661 009, 728 746 365
 10. Odlehčovací služba

  Pomoc pečujícím osobám, které potřebují odpočinek – převzetí péče o lidi se sníženou soběstačností v zařízení nebo v domácím prostředí. Služba se poskytuje za úhradu.

  Global partner péče, z. ú.

  Odlehčovací služba v domácnosti

  tel. 603 344 014

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  Odlehčovací služba pobytová

  tel. 474 684 432

  Společně proti času, o. p. s.

  Odlehčovací služba v domácnosti

 11. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

  Zajišťuje podporu při zvládání a překonání zdravotního omezení (např. v oblasti zaměstnání, jednání na úřadech, péče o vlastní osobu, posílení sebedůvěry), obnovení, rozvoj nebo udržení schopností vést plnohodnotný život.  Kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity.  

  Služba je zdarma.

  Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.

  tel. 474 333 104

  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

  Oblastní pobočka Chomutov

 12. Domov se zvláštním režimem

  Zajišťuje dlouhodobý pobyt a celodenní péči pro osoby s demencí (např. Alzheimerova choroba, stařecká demence), které se již nedokážou sami o sebe postarat.  

  Pobyt se platí.

  Domov harmonie a klidu, s. r. o.

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  tel. 474 684 432
 13. Odborné sociální poradenství

  Pomůže a poradí osobám s handicapem ve věci dávek, pomůcek a řešení obtížných životních situací. Nabízí např. také právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé. Služba je zdarma.

  Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

  Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.

  tel. 474 628 347

  Global partner péče, z. ú.

  tel. 603 344 014

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  Sociální poradna poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, mediaci, dluhové poradenství a oddlužení.

  Pracoviště poradny také na adrese: Ervěnická 1147, Jirkov

  tel. 774 422 012, 474 684 432

  Národní ústav pro autismus, z. ú.

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Sociální poradna Kamenná - poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé

  tel. 725 958 894, 728 897 523

  Tichý svět, o. p. s.

  Pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

  VIDA centrum Ústí nad Labem

  Pro osoby s chronickým duševním onemocněním

 14. Tlumočnické služby

  Pro sluchově postižené a neslyšící občany.

  Česká unie neslyšících

  tel. 608 719 001

  Tichý svět, o. p. s.

  Pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

  Tlumočnické služby Ústecký kraj

 15. Průvodcovské a předčitatelské služby

  Tyflocentrum Ústí nad Labem, o. p. s.

 16. Související služby

 17. Domácí zdravotní péče

  Poskytuje zdravotní a ošetřovatelské úkony doma u pacientů na základě doporučení lékaře zdarma.

  Diecézní charita Litoměřice

  Charitní ošetřovatelská služba

  Tato služba je určena pro umírající pacienty, kteří si přejí zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí a znají svou diagnózu. Služba zároveň poskytuje podporu a pomoc jejich rodinám. Kromě medicíny má služba též sociální, duchovní a duševní rozměr péče.

  Podmínky přijetí:

  •ukončena veškerá, zejména onkologická, léčba
  •trvale přítomna pečující osoba (24 hod.)

  Služba je hrazena ve výši 300,- Kč/den

  tel. 601 371 020, 601 552 781

  Zdravotní sestry a pečovatelky, s. r. o.

  Domácí zdravotní péče

  tel. 602 283 762, 725 977 352
 18. Půjčovny pomůcek pro zdravotně postižené

  Možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek za úhradu

  Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  tel. 474 684 432
 19. SOS doprava pro seniory a zdravotně postižené

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Pro občany Chomutova a Jirkova za úhradu (50,- Kč cesta/osoba)

  tel. 722 501 669
 20. Poradenství

  Kapka 97, z. s.

  Poradenství a pomoc pacientům s onkologickým onemocněním a jejich blízkým

  tel. 604 400 109
 21. Vzdělávací a volnočasové aktivity

  Asociace Pro HANDICAP Chomutov

  Pomoc rodičům dětí s mentálním a kombinovaným postižením, hipoterapie, canisterapie, plavání, společné akce, pobyty, poradenství

  Chomutovská knihovna, p. o.

  Vzdělávací a volnočasové aktivity

  tel. 725 529 111

  Masopust, z. s.

  Klub Esprit – komunitní podpůrná služba pro osoby s duševním onemocněním nabízí společné a individuální aktivity (sportovní, relaxační, umělecké, společenské)

  Šance žít - Chance be live, z. s.

  Pomoc handicapovaným lidem

  Spolek Prohandicap Jirkov

  Rozvoj dobrovolnictví, pomoc rodičům handicapovaných dětí, převoz do škol, zajištění asistenta, kontakt s úřady a možnost zúčastnit se společenských a kulturních akcí, půjčování pomůcek

  tel. 474 684 432, 777 338 391

  Sportovní klub Handisport, z. s.

  Podpora sportovních aktivit zdravotně postižených, seniorů, dětí a rodin

  Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s., ZO Jirkov

  Sdružuje osoby postižené civilizačními chorobami v Chomutově, Jirkově a okolí, organizuje rekondiční a rehabilitační programy, zaměřuje se i na prevenci civilizačních chorob a zdravý životní styl

  tel. 721 143 742

  Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO Chomutov

  Společenský klub pro osoby s onemocněním pohybovým ústrojím

 22. Dobrovolnictví

  Posláním dobrovolnictví je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnují jim svůj čas.

  Organizace zajišťující dobrovolníky do jednotlivých služeb pro ně zajišťují zdarma proškolení, pojištění a po dobu výkonu činnosti potřebné zázemí a poradenství.

  ADRA, o. p. s.

  Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Chomutově

  tel. 603 170 852

  Dobrovolnické centrum, z. s.

  Zajišťuje dobrovolníky do Krajské zdravotní, a. s., včetně Nemocnice Chomutov o. z.

  Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem

  • 606 512 905               
  • dcul@dcul.cz

  Kochova 1185, Chomutov

  • 474 447 395                
  • anna.mala@kzcr.eu

  Spolek Prohandicap Jirkov

  Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Jirkově

 23. Podpora pacientů s roztroušenou sklerózou

  ROSKA Chomutov, z. p. s.

  Podpora pro pacienty či sympatizanty pacientů s roztroušenou sklerózou. Pobočný spolek se zabývá organizováním aktivit pro pacienty s RS (cvičení, plavání, přednášky, rekondiční pobyty a další). Oblast působení spolku je v Chomutově, Lounech, Mostě, Kadani a okolí. 

  tel. 774 226 056, 603 282 421, 732 686 579
 24. SOS tlačítko pro osoby se zdravotním postižením

  Anděl strážný, z. ú.

  Moderní tísňová služba Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky.

  Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá řešit krizové situace seniorům, osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám.

  Je registrovanou sociální službou podle ust. § 41 zák. č. 108/2006 Sb. Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči.

  Posláním Anděla Strážného je zachovat u našich klientů optimální míru samostatnosti a nezávislosti v jejich přirozeném prostředí.
  Cílem je:
  - snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik
  - zprostředkování pomoci v krizových situacích ohrožujících zdraví nebo život
  - oddálení odchodu do pobytových zařízení

  Infolinka NONSTOP: 800 603 030

 25. Další důležité kontakty

  Centrum komunitního plánování, statutární město Chomutov

  Rozvoj sociální oblasti na území měst Chomutova, Jirkova a okolí

  Magistrát města Chomutova - Odbor sociálních věcí

  Městská policie Chomutov

  tel. 474 637 457, 474 651 046, 156

  Městská policie Jirkov

  tel. 474 654 179, 732 981 010

  Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství

  tel. 474 616 411, 474 616 463

  Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov

  Důchody, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky

  tel. 474 637 511, 474 637 611

  Probační a mediační služba ČR

  Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

  Služba pomoci obětem trestných činů

  • Úkony mediace – mimosoudní řešení konfliktů
  • Úkony probace – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným

  Poradna pro oběti trestných činů

  • 606 053 188
  • michalkova.pms@gmail.com

  Úřad práce ČR - Oddělení dávek hmotné nouze

  např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc

  Chomutov, Cihlářská 5909

  • 950 118 511   
  • 950 118 528               
  • jitka.reiterova@uradprace.cz
  • portal.mpsv.cz

  Jirkov, Vinařická 1425

  • 950 118 265               
  • sona.adamova@uradprace.cz
  • portal.mpsv.cz

  Úřad práce ČR - Oddělení dávek státní sociální podpory

  např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče

  Chomutov, Cihlářská 4107

  • 950 118 511               
  • 950 118 522      
  • krista.stehlikova@uradprace.cz
  • portal.mpsv.cz

  Jirkov, Vinařická 1425

  • 950 118 251               
  • sona.adamova@uradprace.cz
  • portal.mpsv.cz

  Úřad práce ČR - Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením

  např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením

  tel. 950 118 511, 950 118 514