Senioři

Seznam institucí ↓A-Z

 1. Krizové telefonické linky

  • Psychiatrická, psychologická a adiktologická pomoc Praha: 777 201 210
  • Nádorová linka: 224 920 935
  • Senior nonstop telefon: 800 157 157 
  • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, nonstop a bezplatně: 116 006
 2. Registrované sociální služby

 3. Pečovatelská služba

  Poskytuje pomoc seniorům v jejich domácnosti, např. pomoc s hygienou, praní, žehlení, pomoc v domácnosti, společenské aktivity. Služba je za úhradu.

  Diecézní charita Litoměřice

  Centrum péče u svatého Antonína - charitní pečovatelská služba za úhradu (Integrované výcvikové centrum - pomoc pro neformálně pečující)

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Centrum denních služeb Bezručova (Merkur)

  tel. 474 342 696, 728 765 792, 728 766 648

  Společně proti času, o. p. s.

  Zdravotní sestry a pečovatelky, s. r. o.

  tel. 602 283 762, 725 977 352
 4. Osobní asistence

  Pomáhá seniorům v běžných denních činnostech – osobní hygiena, péče o domácnost, nákupy, doprovody k lékaři. Služba je za úhradu.

  Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

  Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené, o. p. s.

 5. Domov pro seniory

  Pobytová služba pro seniory od 60 let, kteří potřebují dlouhodobou komplexní celodenní péči. Služba je hrazená.

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  tel. 474 684 432, 474 683 113

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Domov pro seniory Písečná

  tel. 474 659 290, 722 979 594
 6. Odlehčovací služba

  Pomoc pečujícím osobám, které potřebují odpočinek – převzetí péče o lidi se sníženou soběstačností v zařízení nebo v domácím prostředí.  Služba se poskytuje za úhradu.

  Global partner péče, z. ú.

  Odlehčovací služba v domácnosti

  tel. 603 344 014

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  Odlehčovací služba pobytová

  tel. 474 684 432
 7. Domov se zvláštním režimem

  Dlouhodobý pobyt a celodenní péče pro osoby s demencí (např. Alzheimerova choroba, stařecká demence), které se již nedokážou sami o sebe postarat.  Pobyt se platí.

  Domov harmonie a klidu, s. r. o.

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  tel. 474 684 432
 8. Odborné sociální poradenství

  Poradenství ve věci dávek, pomůcek a řešení obtížných životních situací (např. právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé). Služba je zdarma.

  Global partner péče, z. ú.

  tel. 603 344 014

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  Sociální poradna poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, mediaci, dluhové poradenství a oddlužení.

  Pracoviště poradny také na adrese: Ervěnická 1147, Jirkov

  tel. 774 422 012, 474 684 432

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Sociální poradna Palackého - poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé

  tel. 702 299 706, 601 053 229, 601 053 316, 601 053 375
 9. Související služby

 10. Domy s pečovatelskou službou

  Jedná se o samostatné byty s nájemní smlouvou určené pro seniory nevyžadující celodenní péči, do kterých si objednávají pečovatelskou službu od zvoleného poskytovatele.  V bytě se platí nájemné, pečovatelská služba je hrazená zvlášť.

  Domov klidného stáří Chomutov

  Dům s pečovatelskou službou Červenohrádecká - Jirkov

  Žádosti o přidělení bytu se podávají na odboru sociálních věcí Městského úřadu Jirkov

  tel. 474 616 411, 474 616 463

  Dům s pečovatelskou službou Merkur - Chomutov

  Žádosti o přidělení bytu se podávají na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Chomutova

  Dům s pečovatelskou službou Mládežnická - Jirkov

  Žádosti o přidělení bytu se podávají v Městském ústavu sociálních služeb Jirkov, U Dubu 1562

  tel. 474 684 432, 474 683 113

  Obce Málkov, Strupčice a Spořice

  Mají byty určené pro seniory, nezajišťují však pečovatelskou službu, ale je možné si ji objednat u některého z poskytovatelů, viz pečovatelská služba a osobní asistence - žádosti o přidělení bytu se podávají na jednotlivých obecních úřadech

 11. Kluby seniorů

  Zajišťují volnočasové, sportovní a vzdělávací aktivity pro seniory, společenské akce a pobyty.

  Klub aktivních seniorů Jirkov

  Pondělí - čtvrtek od 13:15 do 16:00 hodin + akce

  Klub seniorů Chomutov

  Centrum denních služeb, Bezručova 4512, 430 03 Chomutov (pondělí - čtvrtek od 14:30 hod.)

 12. Doprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  SoS doprava

  Pro občany Chomutova a Jirkova za úhradu (50,- Kč cesta/osoba)

  tel. 722 501 669
 13. Půjčovny pomůcek pro seniory

  Možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek za úhradu

  Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  tel. 474 684 432
 14. Domácí ošetřovatelská péče

  Poskytuje zdravotní a ošetřovatelské úkony doma u pacientů na základě doporučení lékaře zdarma.

  Diecézní charita Litoměřice

  Charitní ošetřovatelská služba - domácí zdravotní péče (poukaz k péči vydává praktický lékař)

  Tato služba je určena pro umírající pacienty, kteří si přejí zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí a znají svou diagnózu. Služba zároveň poskytuje podporu a pomoc jejich rodinám. Kromě medicíny má služba též sociální, duchovní a duševní rozměr péče.

  Podmínky přijetí:

  •ukončena veškerá, zejména onkologická, léčba
  •trvale přítomna pečující osoba (24 hod.)

  Služba je hrazena ve výši 300,- Kč/den

  tel. 601 371 020, 601 552 781

  Zdravotní sestry a pečovatelky, s. r. o.

  Domácí zdravotní péče

  tel. 602 283 762, 725 977 352
 15. Poradenství

  Kapka 97, z. s.

  Poradenství a pomoc pacientům s onkologickým onemocněním a jejich blízkým

  tel. 604 400 109
 16. Vzdělávací a volnočasové aktivity

  Chomutovská knihovna, p. o.

  Zajišťuje kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro seniory (Akademie třetího věku, Virtuální univerzita třetího věku, Zdravotní cvičení pro každého, cyklus přednášek Tělo napoví atd.)

  tel. 474 619 336, 725 529 111

  Šance žít - Chance be live, z. s.

  Podpora seniorů a zdravotně postižených při zapojení do společnosti, kulturní programy, rozvoj estetiky a hudebnosti

  Základní umělecká škola T. G. Masaryka, Chomutov

  Akademie umění a kultury pro seniory (obor výtvarný, hudební, taneční)

 17. Dobrovolnictví

  Posláním dobrovolnictví je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnují jim svůj čas.

  Organizace zajišťující dobrovolníky do jednotlivých služeb pro ně zajišťují zdarma proškolení, pojištění a po dobu výkonu činnosti potřebné zázemí a poradenství.

  ADRA, o. p. s.

  Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Chomutově

  tel. 603 170 852

  Dobrovolnické centrum, z. s.

  Zajišťuje dobrovolníky do Krajské zdravotní, a. s., včetně Nemocnice Chomutov o. z.

  Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem

  • 606 512 905               
  • dcul@dcul.cz

  Kochova 1185, Chomutov

  • 474 447 395               

  Spolek Prohandicap Jirkov

  Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Jirkově

 18. Podpora pacientů s roztroušenou sklerózou

  ROSKA Chomutov, z. p. s.

  Podpora pro pacienty či sympatizanty pacientů s roztroušenou sklerózou. Pobočný spolek se zabývá organizováním aktivit pro pacienty s RS (cvičení, plavání, přednášky, rekondiční pobyty a další). Oblast působení spolku je v Chomutově, Lounech, Mostě, Kadani a okolí. 

  tel. 774 226 056, 603 282 421, 732 686 579
 19. SOS tlačítko pro seniory

  Anděl strážný, z. ú.

  Moderní tísňová služba Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky.

  Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá řešit krizové situace seniorům, osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám.

  Je registrovanou sociální službou podle ust. § 41 zák. č. 108/2006 Sb. Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči.

  Posláním Anděla Strážného je zachovat u našich klientů optimální míru samostatnosti a nezávislosti v jejich přirozeném prostředí.
  Cílem je:
  - snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik
  - zprostředkování pomoci v krizových situacích ohrožujících zdraví nebo život
  - oddálení odchodu do pobytových zařízení

  Infolinka NONSTOP: 800 603 030

 20. Sociální práce a dluhové poradenství na obcích

  Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří

  Projekt s názvem Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří a registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_008/0000097 je určen zejména menším obcím okresu Chomutov. Jedná se o sociální práci, dluhové poradenství a aktivity v komunitních centrech.

   

 21. Další důležité kontakty

  Centrum komunitního plánování, statutární město Chomutov

  Rozvoj sociální oblasti na území měst Chomutova, Jirkova a okolí

  Magistrát města Chomutova - Odbor sociálních věcí

  Městská policie Chomutov

  tel. 474 637 457, 474 651 046, 156

  Městská policie Jirkov

  tel. 474 654 179, 732 981 010

  Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství

  tel. 474 616 411, 474 616 463

  Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov

  Důchody, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky

  tel. 474 637 511, 474 637 611

  Probační a mediační služba ČR

  Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

  Služba pomoci obětem trestných činů

  • Úkony mediace – mimosoudní řešení konfliktů
  • Úkony probace – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným

  Poradna pro oběti trestných činů

  • 606 053 188
  • michalkova.pms@gmail.com

  Úřad práce ČR - Oddělení dávek hmotné nouze

  např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc

  Chomutov, Cihlářská 5909

  • 950 118 511   
  • 950 118 528               
  • jitka.reiterova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/chomutov-1

  Jirkov, Vinařická 1425

  • 950 118 265               
  • sona.adamova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/jirkov

  Úřad práce ČR - Oddělení dávek státní sociální podpory

  např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče

  Chomutov, Cihlářská 4107

  • 950 118 511               
  • 950 118 522      
  • krista.kulhankova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/chomutov-1

  Jirkov, Vinařická 1425

  • 950 118 251               
  • sona.adamova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/jirkov

  Úřad práce ČR - Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením

  např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením

  tel. 950 118 511, 950 118 514