Osoby v krizi

Seznam institucí ↓A-Z

 1. Krizové telefonické linky

  • Psychiatrická, psychologická a adiktologická pomoc Praha: 777 201 210
  • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí nonstop/bezplatně: 116 006
  • HELP LINE AIDS: 234 118 584, 800 144 444
  • GI Gay - Linka duševní tísně nonstop: 476 701 444 
  • Poradenská linka Drop IN: 222 221 431, 257 314 646
 2. Registrované sociální služby

 3. Azylové domy

  Poskytují ubytování a pomoc lidem bez domova na dobu 1 roku. Služba se platí, možno využít dávku hmotné nouze – doplatek na bydlení.

  Armáda spásy v ČR

  Azylový dům pro muže a ženy v Jirkově

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Azylový dům Písečná – pro muže, ženy, matky s dětmi a rodiny s dětmi

  tel. 474 623 261, 725 820 281
 4. Noclehárny

  Poskytují nocleh a možnost hygieny pro lidi bez domova. Služba se platí, možnost využití dávky hmotné nouze – mimořádná okamžitá pomoc.

  Armáda spásy v ČR

  Noclehárna pro muže a ženy od 18 let v Jirkově v provozu od 20:00 hod. do 8:00 hod. za poplatek 45,- Kč.

  K srdci klíč, o. p. s.

  Noclehárna pro 10 mužů a 2 ženy od 18 let v Chomutově v provozu od 19:00 hod. do 7:00 hod. za poplatek 50,- Kč. 

   

   

 5. Terénní programy

  Služba pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jej již prožívají. Služba je poskytována bezplatně, dobrovolně a může být poskytnuta anonymně.

  Terénní program Chomutov, Jirkov, možnost potravinové pomoci

  tel. 775 713 433, 724 536 087

  Člověk v tísni, o. p. s.

  Terénní program Chomutov

  Rozkoš bez rizika, z. s.

  Předcházení a snižování rizik osob pracujících v sexbyznysu, součástí jsou i zdravotní služby

  Světlo Kadaň, z. s.

  Terénní program Jirkov

   

 6. Krizová pomoc

  Telefonická pomoc, osobní konzultace a poradenství, krizová lůžka pro lidi, kteří se náhle ocitli v těžké životní situaci a pro oběti domácího násilí. Služba je poskytována zdarma. 

  Spirála, Ústecký kraj, z. s.

  Centrum krizové intervence: detašované pracoviště Chomutov – pro osoby ohrožené domácím násilím

  Kamenná 5164, budova Sociálních služeb Chomutov, p. o.
  Středa: 10:00–14:00 hodin (po předchozím objednání)

  • 475 603 390 – linka pro osoby v krizi
  • 475 511 811 – linka pro ohrožené domácím násilím
 7. Odborné sociální poradenství

  Nabízí např. právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé. Služba je zdarma.

  Asociace pracovní rehabilitace, z. ú.

  Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov - poskytuje poradenství při psychických potížích členů rodiny, při zvládání potíží v mezilidských vztazích, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi včetně mediace dohod o výchově dětí a  uspořádání vzájemných vztahů

  tel. 776 806 475, 474 628 347

  Charita Most

  Sociální poradny poskytují odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, možnost potravinové pomoci: 

  Poradna I.: 17. Listopadu 5461, Chomutov      

  Poradna II.: Pod Břízami 5321, Chomutov

  tel. 776 620 413, 724 536 087

  In Iustitia, o. p. s.

  Poradna Justýna - právní poradenství pro oběti trestných činů z nenávisti

  tel. 773 177 636

  Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

  Sociální poradna poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, mediaci, dluhové poradenství a oddlužení.

  Pracoviště poradny také na adrese: Ervěnická 1147, Jirkov

  tel. 774 422 012, 474 684 432

  Poradna pro integraci, z. ú.

  Pro cizince s platným povolením k pobytu na území ČR, jejichž přesný okruh je vymezen § 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


  Poradna poskytuje:

  Odborné sociální a právní poradenství
  Asistence při hledání zaměstnání a bydlení
  Doprovody na jednání s úřady a dalšími institucemi
  Asistence při zajišťování zdravotního pojištění a péče
  Informační servis o sociálním systému ČR
  Konzultování psychosociálních obtíží
  Pomoc v oblasti vzdělávání

  tel. 732 827 155

  Sociální služby Chomutov, p. o.

  Sociální poradna Palackého - poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé, pro seniory

  tel. 702 299 706, 601 053 229, 601 053 316, 601 053 375
 8. Služby pro drogově závislé

  Světlo Kadaň, z. s.

  K-centrum Chomutov - výměna injekčního materiálu, poradenství, hygienický servis (sprcha, praní), potravinový servis (polévka, káva, čaj)

  Světlo Kadaň, z. s.

  Terénní program Chomutovsko - služba poskytována osobám závislým na návykových látkách v terénu

  Světlo Kadaň, z. s.

  Poradna Světlo:

  - pro zvané na tel. objednání (rodinní příslušníci, po léčení atd.), pro uživatele návykových látek a jiné závislosti 

   

 9. Nízkoprahové denní centrum

  Podpora lidí bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím prostoru pro osobní hygienu, poskytnutím stravy a individuálním přístupem lze zabezpečit základní potřeby a nabídnout podporu a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.

  K srdci klíč, o. p. s.

  Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší s kapacitou 12 osob (muži i ženy) v provozu od 8:00 hod. do 12:30 hod. a od 13:30 hod. do 18:00 hod. 

  tel. 775 731 723
 10. Související služby

  Člověk v tísni, o. p. s.

  Dluhové poradenství – pomáhá lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Nabízí řešení problémů s exekucí a oddlužením. Služba je poskytována zdarma formou individuálního poradenství.

  Člověk v tísni, o. p. s.

  Resocializační služba - je určena pro pachatele trestné činnosti, zejména pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích v okolí Chomutova, pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a pro osoby s alternativními tresty, které před nástupem do výkonu trestu v Chomutově žily nebo zde po ukončení výkonu trestu chtějí žít. Základem služby je podpora, individuální pomoc a poradenství.

  Dobrovolné charity

  Pomoc v nouzi, charitativní šatník

  Oblastní charita Chomutov

  • nám. 1. máje 2, Chomutov    
  • 777 876 239               
  • Deni.A@seznam.cz

  Farní charita Jirkov

  • Kostelní 55, Jirkov
  • 604 126 110               
  • farajirkov@tiscali.cz

  Zdravotní ústav Ústí nad Labem – pracoviště Chomutov

  Testování HIV, odběry, poradenství

 11. Dobrovolnictví

  Posláním dobrovolnictví je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnují jim svůj čas.

  Organizace zajišťující dobrovolníky do jednotlivých služeb pro ně zajišťují zdarma proškolení, pojištění a po dobu výkonu činnosti potřebné zázemí a poradenství.

  ADRA, o. p. s.

  Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Chomutově

  tel. 603 170 852

  Dobrovolnické centrum, z. s.

  Zajišťuje dobrovolníky do Krajské zdravotní, a. s., včetně Nemocnice Chomutov o. z.

  Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem

  • 606 512 905               
  • dcul@dcul.cz

  Kochova 1185, Chomutov

  • 474 447 395               

  Spolek Prohandicap Jirkov

  Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Jirkově

 12. Podpora pacientů s roztroušenou sklerózou

  ROSKA Chomutov, z. p. s.

  Podpora pro pacienty či sympatizanty pacientů s roztroušenou sklerózou. Pobočný spolek se zabývá organizováním aktivit pro pacienty s RS (cvičení, plavání, přednášky, rekondiční pobyty a další). Oblast působení spolku je v Chomutově, Lounech, Mostě, Kadani a okolí. 

  tel. 774 226 056, 603 282 421, 732 686 579
 13. Potravinová pomoc, sociální šatník, nábytková banka

  Služby poskytující potravinovou pomoc, ošacení a nábytek zdarma. Podmínkou je spolupráce s jakoukoliv sociální službou, která klientovi poskytuje podporu při řešení nepříznivé životní situace. Sociální služba vydá doporučení k vyzvednutí potravin, ošacení či nábytku zdarma.

  ADRA, o. p. s.

  Vydává ošacení a nábytek zdarma lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají doporučení ze sociální služby, že ošacení a nábytek potřebují.

  tel. 603 170 852

  Charita Chomutov

  Vydává potravinovou pomoc zdarma lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají doporučení ze sociální služby, že potravinovou pomoc potřebují.

  Charita Most

  Vydává potravinovou pomoc zdarma lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají doporučení ze sociální služby, že potravinovou pomoc potřebují.

 14. Sociální práce a dluhové poradenství na obcích

  Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří

  Projekt s názvem Podpora komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří a registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_008/0000097 je určen zejména menším obcím okresu Chomutov. Jedná se o sociální práci, dluhové poradenství a aktivity v komunitních centrech.

   

 15. Další důležité kontakty

  Centrum komunitního plánování, statutární město Chomutov

  Rozvoj sociální oblasti na území měst Chomutova, Jirkova a okolí

  Magistrát města Chomutova - Odbor sociálních věcí

  Městská policie Chomutov

  tel. 474 637 457, 474 651 046, 156

  Městská policie Jirkov

  tel. 474 654 179, 732 981 010

  Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství

  tel. 474 616 411, 474 616 463

  Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov

  Důchody, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky

  tel. 474 637 511, 474 637 611

  Probační a mediační služba ČR

  Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

  Služba pomoci obětem trestných činů

  • Úkony mediace – mimosoudní řešení konfliktů
  • Úkony probace – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným

  Poradna pro oběti trestných činů

  • 606 053 188
  • michalkova.pms@gmail.com

  Úřad práce ČR - Oddělení dávek hmotné nouze

  např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc

  Chomutov, Cihlářská 5909

  • 950 118 511   
  • 950 118 528               
  • jitka.reiterova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/chomutov-1

  Jirkov, Vinařická 1425

  • 950 118 265               
  • sona.adamova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/jirkov

  Úřad práce ČR - Oddělení dávek státní sociální podpory

  např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče

  Chomutov, Cihlářská 4107

  • 950 118 511               
  • 950 118 522      
  • krista.kulhankova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/chomutov-1

  Jirkov, Vinařická 1425

  • 950 118 251               
  • sona.adamova@uradprace.cz
  • https://www.uradprace.cz/web/cz/jirkov

  Úřad práce ČR - Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením

  např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením

  tel. 950 118 511, 950 118 514